Algemene Voorwaarden voor de Webshop

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Welkom op de website van de Brouwhoeve. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Disclaimer op onze website (www.brouwhoeve.es) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en de aankopen die u als consument doet via de Website.

1.2 Vóórdat u een koop op afstand aangaat via de Website, wordt aan u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen producten kopen via de Website.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

1.4 Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2. Identiteit van de ondernemer en contactgegevens

2.1 Brouwhoeve hierna te noemen “wij” of “Brouwhoeve” gevestigd te Benissa. Geregistreerd bij de Registro Mercantil te Alicante.

Registro Mercantil: Tomo 3163, Hoja A-105277, Folio 11, Libro 0, Inscrip. 3

Adres:Avenida l’Alcúdia 33, local 3, 03720 Benissa (Alicante, Spanje)
BTW-nummer:  ES B54214150

 

3. Onze Producten

3.1 Om artikelen te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Ook degene die de artikelen in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn (zie artikel 5.3).

3.2 De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.

3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

4.2 De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.

4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

4.4 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze Website

4.5 Wij kunnen ons – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

4.6 Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u op de hoogte stellen.

5. Aflevering/ Afhalen

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website. Brouwhoeve verstuurt geen artikelen naar een postbus- of antwoordnummer.

5.2 We streven ernaar de bestelling zo snel mogelijk te verzenden nadat de betaling binnen is. Indien de artikelen op voorraad zijn, wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf.  Rondom extra drukke periodes zoals feestdagen kunnen afwijkende levertijden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering door het post- of koeriersbedrijf, zij hanteren hun eigen voorwaarden waar wij aan gebonden zijn.

5.3 Degene die het bestelde product in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn. De bezorger kan vragen om een identiteitsbewijs. Indien geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is om het bestelde product in ontvangst te nemen, is de bezorger gerechtigd afgifte van het product te weigeren en/of later opnieuw een poging te wagen het product te bezorgen, zonder hiertoe verplicht te zijn.

5.4 Indien u ervoor kiest de bestelling af te halen bij de winkel van Brouwhoeve dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Ons adres en de openingstijden vind je onder Contact op deze Website. Neemt u in dit geval een geldig identiteitsbewijs mee zodat wij kunnen controleren dat u ook daadwerkelijk het product hebt aangekocht.

6. Herroepingsrecht voor consumenten

6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven. Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten stuurt u dan een e-mail naar info@Brouwhoeve.es of (aangetekende) brief (zie het adres in artikel 2.1). Vermeld in uw schrijven in elk geval: naam, adres woonplaats, ordernummer en eventueel de reden van herroeping.

6.3 Na ontvangst van uw schrijven neemt Brouwhoeve contact met u op om afspraken te maken omtrent de retournering van de producten. De kosten voor het terugsturen, zijn voor rekening van de consument. Het artikel moet in goede conditie worden geretourneerd. Dit betekent dat het artikel compleet, niet gebruikt, onbeschadigd, ongedragen dient te zijn en bier onaangebroken. Het artikel zit, indien mogelijk, nog in de originele verpakking. Bovendien moet de kassabon of factuur getoond kunnen worden.

6.4 Het retourneren moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij met u hierover afspraken hebben gemaakt. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  1. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld Brouwhoeve bierflessen en Brouwhoeve fusten.
  2. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.
  4. overige in artikel 6:23 0p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

6.5 Het is mogelijk om kleding om te ruilen voor een andere maat. Ruilen is mogelijk in de winkel van Brouwhoeve. Daar kunt u het product omruilen voor een andere maat indien wij deze op voorraad hebben.

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping

7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

7.2 Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, nadat wij hiervoor de noodzakelijke informatie en de producten in goede orde retour hebben ontvangen.

7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Brouwhoeve of de betreffende rechthebbende.

8.2 U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwhoeve is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Brouwhoeve staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

9.2 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

10. Vrijwaring

10.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u Brouwhoeve van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

11. Slotbepalingen

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via het contactformulier op deze website

11.2 De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

11.3 Brouwhoeve mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

11.4 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar top